Ochrana osobních údajů

uživatelů webu Katalog poradců

Ochrana osobních údajů

Vlastník a provozovatel internetových stránek "Fond dalšího vzdělávání" IČO: 00405698, DIČ: CZ00405698, se sídlem Na Maninách 876/7, Holešovice, 170 00 (dále jen Provozovatel) tímto poskytuje bližší informace ke zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s poskytováním služeb elektronických komunikací a služeb s přidanou hodnotou. Sledujte také pečlivě veškeré dokumenty a materiály, které naše společnost průběžně zveřejňuje.

Provozovatel při zpracování vašich osobních údajů postupuje v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími relevantními právními předpisy. Věnujte tedy uvedeným předpisům patřičnou pozornost.

Osobní údaje

Provozovatel shromažďuje a dále zpracovává osobní údaje, zprostředkovací data, provozní a popř. další údaje uživatelů a oprávněných zástupců uživatelů.

Osobními a zprostředkovacími daty se rozumí zejména titul, jméno, příjmení, adresy, rodné číslo, obchodní firma, název, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, apod., bankovní spojení, atd.

Provozními údaji se rozumí jakékoliv údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zpráv sítěmi elektronických komunikací (telefonických hovorech, datových přenosech, krátkých textových zprávách atp.).

Osobní údaje, zprostředkovací data, provozní a další údaje uživatelů a oprávněných zástupců uživatelů budou nadále zmiňována jako "Data".

Přístup k osobním údajům

V případě, že údaj zpracovávaný provozovatelem neodpovídá skutečnosti, máte právo na jeho opravu. Dále máte právo na informace o osobních údajích, které o vás provozovatel zpracovává, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v § 12 zákona o ochraně osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Data jsou provozovatelem zpracovávána pro účely vyplývající z příslušných právních předpisů a pro účely zajišťování a ochrany sítí, poskytování služeb elektronických komunikací, služeb s přidanou hodnotou a služeb s nimi souvisejících.

Data jsou zpracovávána provozovatelem, jejími obchodními partnery a dalšími osobami pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro výše dosažení uvedených účelů, nejdéle však po dobu trvání smluvního vztahu, nebo do úplného vypořádání práv a povinností z tohoto smluvního vztahu, nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Povinně poskytovanými údaji jsou firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, jméno, příjmení, bydliště osoby oprávněné jednat, místo podnikání, telefonní číslo a emailová adresa, bankovní spojení. Ostatní osobní údaje, které poskytnete provozovateli, poskytujete dobrovolně.

Souhlas se sběrem, uložením a zpracováním osobních údajů vyjadřujete aktivním zakliknutím pole na formuláři během registračního procesu.

Odvolat souhlas můžete písemně dopisem doručeným na adresu provozovatele. Odvoláním souhlasu Vám provozovatel přestane poskytovat služby podmíněné tímto souhlasem.

Práva subjektu údajů

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že provozovatel provádí zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat provozovatele o vysvětlení a dále můžete požadovat, aby provozovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména můžete požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li vaše žádost shledána oprávněnou, provozovatel nebo příslušný obchodní partner odstraní neprodleně závadný stav. V opačném případě se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tento Úřad můžete kontaktovat i v jiných případech přímo. Pokud by Vám v důsledku zpracování osobních údajů vznikla jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Kontakt

Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7